Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujący następujący typ projektów:

                       

 1. Programy rozwojowe szkół i placówek  prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty
 • programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego  umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki
 • dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych
 • rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne
 • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do  poprawy jakości nauczania

Formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej:

 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań
 2. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju
 3. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne
 4. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów
 5. Prowadzenie badań i analiz
 6. Wypracowywanie nowych rozwiązań

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna
jest kwota  7 000 000,00 PLN. Minimalna wartość projektu to 50 000,00 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 88,00 %. Projektodawca zapewnia wkład własny w wysokości 12% wartości projektu

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w dniach od 27 02 2013 r. do dnia 25.04.2013 r.
osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter)
pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46,

40-037 Katowice

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: www.efs.slaskie.pl