1.    Programy rozwojowe szkół i placówek  prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na  wyrównanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia  w szczególności obejmujące:

·      Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

·      Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna dla uczestników wykazujących problemy  w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,

·      Programy skierowane  do dzieci i młodzieży, które znajdują sie poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego  dla uczniów  ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych

·      rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy

·      wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne

·      wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do  poprawy jakości nauczania

2.    Staże zawodowe realizowane u pracodawców skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota  28 000 000,00 PLN. Minimalna wartość projektu to 50 000,00 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 88,00 %. Projektodawca zapewnia wkład własny w wysokości 12% wartości projektu.

Nabór prowadzony  od 27.02.2013 r. do 25.04.2013r. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w :
Regionalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).

Pocztą lub przesyłką kurierską:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Szczegółowe  informacje znajdują się na stronie: www.efs.slaskie.pl