Zarządzenie Nr Or-IV.0050.87.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

z dnia 13 marca 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2013.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U, z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XIII.167.2012 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 25 października 2012r. w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2013” oraz na podstawie protokołu z dnia 11 marca 2013 roku z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2013.

 

zarządzam:

 

§1

 

Przyznać niżej wymienionym organizacjom pozarządowym dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2013:

1.     Stowarzyszenie Dializowanych „NEPHROS” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Niech celem mojego życia nie będzie dializa” – 7 437,50 zł

2.     Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „„Zobacz świat niewidomych i niedowidzących” – podnoszenie świadomości społecznej poprzez edukację, pomoc dla osób niewidomych i niedowidzących. Działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych” – 4 300 zł

3.     Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Ekran na świat – szkolenie z obsługi komputera i Internetu dla osób niewidomych i niedowidzących” – 4 800 zł

4.     Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „AMAZONKI” rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Rak to nie wyrok” – 2 638 zł

5.     Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „BURY MIŚ” – rodzaj zadania publicznego: działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych. Tytuł zadania publicznego: „Wieloprofilaktyczne usprawnianie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”      – 10 195 zł

 

§2

 

Wszystkie oferty spełniały wymagania zawarte w ogłoszonym konkursie.

 

§3

 

Łącznie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przyznano kwotę w wysokości: 29 370,50 zł

 

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.