Porządek obrad:

1. Otwarcie IV sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Informacja Prezydenta z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

10. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miasta za 2012 rok:

– Edukacji,

– Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego,

– Polityki Społecznej.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.