Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu trzech lat kalendarzowych  poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenia wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach programu Bon na innowacje nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.  Wsparcie w ramach w/w programu może być przeznaczone wyłącznie  na zakup usługi dotyczącej wdrażania lub rozwoju produktu lub technologii.

Całkowity Budżet programu dostępny dla Wnioskodawców wynosi 6 745 000,00 zł. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  pod warunkiem, że rzeczywisty koszt netto zrealizowanej usługi dotyczącej wdrożenia i rozwoju produktu lub technologii  wynosi maksymalnie 15 000 zł.  Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem. Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Nabór wniosków trwa do 26.04.2013 roku. By złożyć wniosek należy zarejestrować wniosek o udzielenie wsparcia po jego wypełnieniu i zablokowaniu po pozytywnej walidacji poprzez naciśnięcie przycisku „złóż wniosek” w Generatorze Wniosków oraz formalne potwierdzenie złożenia wniosku w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji wniosku  w Generatorze Wniosków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  www.parp.gov.pl/index/index/759