Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu ul. Żeromskiego na długości 420 mb wraz z chodnikami, ul. Konopnickiej na długości 70 mb i ul. Długosza na długości 80 mb. Remont obejmował będzie roboty rozbiórkowe nawierzchni dróg i chodników oraz elementów odwodnienia, a następnie wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej.

Z kolei ul. Ranoszka wyremontowana zostanie na odcinku ok. 250 mb wraz z chodnikiem i studzienkami ściekowymi.