Podczas sesji radni przyjęli uchwały w sprawach:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041,

– zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,

– zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 1.05.2013r. do dnia 30.04.2014r.”,

– umorzenia należności budżetowych (41.834,89 zł),

– umorzenia należności budżetowych (21.204,50 zł),

– zmieniający Uchwałę Nr XIII.167.2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”,

– w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,

– ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju,

– zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego,

– zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,

– dotyczący zmian zapisów uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

– określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

– rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Szotkowickiej,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Krokusów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– wyrażenia zgody na obciążenie służebności drogi koniecznej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Szotkowickiej,

– wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Kurpiowskiej oraz jej sprzedaż w drodze przetargu,

– funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

Z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Sławomira Żmudzińskiego.

Radni nie przyjęli uchwał w sprawach:

– zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.