Do kwalifikacji wojskowej w miejscu, terminie  określonym wyżej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 1994 roku,

2. mężczyzn urodzonych w latach 1989 – 1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3. osoby urodzone w roku 1992-1993, które:

a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się także kobiety urodzone w latach 1989 -1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach  psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54, poz. 321).

Kwalifikacja wojskowa dla osób w/w zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo ponad 2 miesiące na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój przeprowadzony zostanie w budynku Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego (obok Urzędu Miasta), od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 16.30.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po praz pierwszy przedstawia:

  1. Dowód osobisty lub  inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. powiatowej komisji lekarskiej-  posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzajże poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku .

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. powiatowej komisji lekarskiej- posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia osoby  podlegającej kwalifikacji wojskowej  od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu  w/w.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie  przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej  przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności ( art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).