Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do prezydenta miasta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Taki uchwalony wniosek sołtys przekazuje prezydentowi miasta do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Szczegółowe informacje