Z tych pieniędzy mogą korzystać młodzi ludzie, którzy chcą: wyjechać na wolontariat za granicę (na Wolontariat Europejski przeznaczonych zostanie w tym roku 15,6 mln złotych), nawiązać współpracę z młodzieżą z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu (w Akcji 3.1 i inicjatywie Okno Partnerstwa Wschodniego do wykorzystania będzie 3,3 mln zł) lub zrobić coś na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Jedną z najważniejszych idei programu jest finansowanie projektów angażujących młodzież z mniejszymi szansami, czyli kierowanych do młodych ludzi, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji materialnej czy społecznej (niepełnosprawność) lub mają trudności z dostępem do informacji, edukacji i kultury z powodu niekorzystnej lokalizacji czy niskich kwalifikacji.

Ogólne cele Programu są następujące:

– promowanie aktywnych postaw obywatelskich młodzieży w szczególności:

a) rozwój solidarności i wspieranie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w UE,

b) promowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi w różnych krajach,

c) przyczynianie się do podnoszenia jakości systemów wspierających działania młodzieży oraz do rozwijania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego do działania w dziedzinie młodzieży,

d) wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży,

W 2013 roku rocznymi priorytetami są:

– projekty obejmujące działania informacyjne na temat obywatelstwa UE i praw, jakie przysługują unijnym obywatelom, odbywające się w kontekście Europejskiego Roku Obywateli,

– projekty zachęcające do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku,

– projekty mające na celu rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży oraz zachęcające młodych bezrobotnych do aktywnego udziału w życiu społecznym,

– projekty zajmujące się problemami ubóstwa i marginalizacji oraz poszerzające wiedzę młodych ludzi na ten temat i ich do zaangażowania się w walkę z tymi zjawiskami,

– projekty zachęcające młodych ludzi do podejmowania inicjatywy, do kreatywności  i przedsiębiorczości oraz zwiększające ich zdolność do zatrudniania, szczególnie w ramach inicjatyw młodzieżowych,

– projekty promujące zdrowe zachowania, w szczególności poprzez zachęcenie do aktywności na świeżym powietrzu i uprawiania sportów masowych, jako środek promujący zdrowy tryb życia oraz zwiększający włącznie społeczne i aktywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym.

Wnioskodawcami w ramach Programu mogą być:

– organizacje o charakterze niezarobkowym lub organizacje pozarządowe,

– organy lokalne lub regionalne,

– nieformalne grupy młodych ludzi,

– organy działające na poziomie europejskim w dziedzinie młodzieży,

– międzynarodowe organizacje o charakterze niezarobkowym,

– organizacje o charakterze zarobkowym organizujące wydarzenia w dziedzinie młodzieży, sportu, kultury.

 Wnioskować o dofinansowanie można w trzech terminach: 1 lutego, 1 maja i 1 października.

Informacji o programie udzielają jego Ambasadorzy – młodzi ludzie z różnych regionów w Polsce, którzy sami realizowali projekty młodzieżowe i chętnie podzielą się swoją wiedzą i przeżyciami.

Kontakt do Ambasadorów na stronie: www.ambasadorzy.mwd.org.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w przewodniku programowym „Młodzież w działaniu” na stronie internetowej: www.ec.europa.eu/youth