Celem w/w zaproszenia jest wspieranie projektów promujących współpracę na rzecz młodzieży pomiędzy państwami uczestniczącymi w programie oraz państwami partnerskimi niesąsiadującymi z Unią Europejską . Projekty powinny zapewnić komplementarność z działaniami realizowanymi w ramach współpracy na rzecz rozwoju.

Zaproszenie ma na celu:

¾     Zwiększenie mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, jak również szans zatrudnienia młodzieży,

¾     Wspieranie zwiększonego zaangażowania i aktywności młodzieży,

¾     Sprzyjanie budowaniu potencjału młodzieżowych organizacji i struktur, aby mogły wnieść  wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

¾     Wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie problematyki młodzieży i edukacji „pozaformalnej”

¾     Udział w kształtowaniu polityki młodzieżowej, pracy z  młodzieżą  i wolontariatu oraz rozwijanie długoterminowych relacji partnerskich i sieci organizacji młodzieżowych.

Do udziału w konkursie uprawnione są organizacje nienastawione na zysk. Mogą nimi być:

¾     Organizacje pozarządowe,

¾     Organy publiczne na poziomie regionalnym i lokalnym,

¾     Krajowe rady młodzieżowe.

Działania kwalifikujące się do wsparcia w ramach niniejszego zaproszenia obejmują m.in.:

¾     Wydarzenia, seminaria,  konferencje dla młodzieży na dużą skalę,

¾     Działania promujące rozwój partnerstw i sieci,

¾     Działania promujące dialog polityczny w zakresie problematyki młodzieży,

¾     Kampanie informacyjne i kampanie mające na celu podnoszenie świadomości, prowadzone przez młodzież i na jej rzecz,

¾     Szkolenia i budowanie potencjału osób pracujących z młodzież, organizacji młodzieżowych oraz osób odpowiedzialnych za rozpowszechnianie informacji,

¾     Staże i długoterminowa mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Rozpoczęcie projektów musi nastąpić  obowiązkowo w okresie od 01.10.2013 r. do 31.12. 2013 r. Czas trwania projektów wynosi minimalnie 6 miesięcy i maksymalnie 12 miesięcy.  Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów wynosi 3 000 000 euro. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80 % całkowitych kwalifikujących się  kosztów  projektu. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 000 euro.

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku oraz wersję papierową należy złożyć  do 14.05. 2013 roku na poniższy adres:

Education Audiovisual and Culture Executive Agency

Yought In Action Programme – EACEA/10/13

Bour 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

11 40 Brukselles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: brws.silesia-region.pl