Jego celem jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej. Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do osiągnięcia jednego z niżej wymienionych celów ogólnych:

1.       Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;

2.       Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;

3.        Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów;

4.       Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej.

                 O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne,  jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, w tym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Podmioty prywatne oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu, muszą być zarejestrowane na terenie Polski i działające przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków.

                Na wsparcie dużych projektów w ramach naboru głównego zostanie przeznaczona kwota 54 553 270 PLN. Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 85 % dla wnioskodawców Programu. W naborze głównym minimalna kwota dofinansowania to 703 103 PLN, zaś maksymalna kwota to 3 308 720 PLN.

                Kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną w terminie od 15.04.2013 r. do  17.06.2013. Wnioskodawca składa 1 egzemplarz  w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej (2 płyty CD/ DVD) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Funduszy Norweskich

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.nfosigw.gov.pl