Projekt realizowany jest  w ramach działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia” przeznaczonego dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

1.    mieszkańcy woj. śląskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego), zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie woj. Śląskiego

2.    ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych

3.    nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (były zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów np. adwokacką, komorniczą, oświatową) w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu

4.    nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach POKL, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

5.    charakter planowanej działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć sektorów wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem MRR z dn. 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest złożenie kompletu dokumentacji aplikacyjnej, tj.:

 

1.    Formularza zgłoszeniowego

2.    Oświadczenia uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

3.    Kserokopii dowodu tożsamości lub paszportu

4.    Kserokopii dokumentu poświadczającego zameldowanie w woj. śląskim (dotyczy osób zameldowanych tymczasowo)

Wzory dokumentów dostępne są do pobrania na stronie internetowej Funduszu Górnośląskiego www.fundusz-silesia.pl, oraz w Biurze Projektu, ul Sokolska 8 Katowice, a także w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, ul. Powstańców 17 w Katowicach. Komplet dokumentów zgłoszeniowych w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z obowiązującymi zasadami przesyłania korespondencji, z dopiskiem: Formularz zgłoszeniowy do projektu „Rozpocznij działalność – Pożyczymy Ci sukcesu” należy przesłać na adres GARR S.A.: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice lub złożyć osobiście w siedzibie GARR S.A. pok.202, od poniedziałku do piątku, godz. 9.00 – 15.00

Termin dostarczania dokumentów upływa z dniem 17 maja 2013r., godz. 12.00. Z pytaniami dotyczącymi rekrutacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 32-72-85-968, bądź kontaktować się z Siecią Punktów Konsultacyjnych KSU woj. śląskiego:

 RPK KSU GARR SA w Katowicach – tel. 32 728 58 22

 PK KSU ARR SA w Częstochowie – tel. 34 324 50 75

 PK KSU SBCP w Bielsku-Białej – tel. 33 496 02 00

PK KSU RAR Inwestor Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej – tel. 32 764 22 99

PK KSU FRDL w Zabrzu – tel. 32 278 39 63

PK KSU CP SA w Woli – tel. 32 211 21 97

PK KSU ARP SA w Żorach – tel. 32 435 06 06

Kolejnym etapem projektu będzie wsparcie finansowe w postaci pożyczki w kwocie od 10 000,00 do 50 000,00zł na uczestnika projektu , z  maksymalnym okresem spłaty 5 lat i oprocentowaniem 1% w skali roku. Pożyczki będą mogły być przeznaczone na:

1.    zakup nieruchomości,

2.    budowę, rozbudowę, adaptację lub remont  i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,

3.    zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu /z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt 7 Regulaminu/,

4.    zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,

5.    inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym

6.    zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia, sprzedaży świadczenia usług,

7.    zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,

8.    wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie:  www.fundusz-silesia.pl