Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t. z późn. zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 9.04.2013 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Każdy może zostać mistrzem, czyli pierwsze kroki w trójboju siłowym klasycznym i wyciskaniu leżąc klasycznym”. Ofertę złożył Klubu Sportowy Czarne Złoto z siedzibą przy ul. Rostków 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 22.04.2013 r. może zgłaszać uwagi na formularzu dostępnym w załączeniu do Wydziału Obywatelskiego
– Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie -Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres:
organizacje@um.jastrzebie.pl