Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach Priorytetu I Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju udzielane będzie na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe, których średnia sum przychodów z działalności w ostatnich dwóch okresach obrachunkowych nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 5 tys. do 40 tys. franków szwajcarskich. Szczegółowe kryteria kwalifikowalności Wnioskodawców określa Podręcznik dla Organizacji Pozarządowych (wydanie drugie poprawione z 29 marca 2013). Podręcznik oraz wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie www.swissgrant.pl w zakładce Do pobrania. Nabór Wniosków będzie trwał od 29 marca 2013 r. do 29 maja 2013 r. Szczegółowe informacje na stronie www.swissgrant.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Nabór Wniosków będzie trwał od 29 marca 2013 r. do 29 maja 2013 r.