Porządek obrad:

1. Otwarcie V sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Stan przygotowania miasta do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

10. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miasta za 2012 rok:

– Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

– Rewizyjnej.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.