1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główna zmiana znowelizowanej ustawy polega na obligatoryjnym przejęciu przez miasto Jastrzębie-Zdrój obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi.

System obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. W ramach systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych za zryczałtowaną opłatę naliczaną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość będą oddawać nielimitowane ilości odpadów komunalnych. Z kolei właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mogli oddawać odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz surowce wtórne, tj. papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowanie wielomateriałowe. W przypadku takich nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna będzie od wielkości zdeklarowanego pojemnika na odpady niesegregowane.

Opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na konto gminy. Będą z niej pokrywane koszty związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, koszty prowadzenia punktów selektywnego zbierania oraz koszty administracyjne tego systemu – wyjaśnił prezydent miasta Marian Janecki.

Na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój od 1 lipca 2013 roku funkcjonować będą dwa punkty selektywnego zbierania odpadów, tj. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (PSZOZ). Planuje się również ustawienie na terenie miasta kilku zestawów dzwonów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w formie ogólnodostępnych punktów. Z systemu wyłączone są odpady pochodzące z remontów i odpady budowlane. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przekazywać te odpady przedsiębiorcy na podstawie indywidualnej umowy i odrębnych kosztów.

W celu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Rada Miasta podjęła 10 uchwał.

Podczas kwietniowej sesji radni przegłosowali też wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad.