Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl, w terminie od 06.05.2013 r. do 17.05.2013 r. W ramach działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację  projektów polegających na świadczeniu e-usługi,  jednakże projekty te mogą obejmować  wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Mogą być one objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem kwalifikowanym projektu jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi

O dofinansowanie ubiegać się mogą mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę  na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wsparcia:

A.    Nie później niż  przed upływem 1 roku od dnia:

·      Uzyskania  wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od  dnia tego wpisu, albo

·      Rozpoczęcia działalności  gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 

B.    Po upływie  1 roku  nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:

·      Uzyskania wpisu przedsiębiorcy do  Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu,  albo

·      Rozpoczęcia działalności gospodarczej  zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej  lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności  gospodarczej.

Dofinansowanie może być udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu. Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami de minimis może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących, jednakże wartość  tych wydatków nie może być niższa niż 20 000 zł. Kwota wsparcia  nie może przekroczyć 600 000 zł.  W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku ma  nie więcej niż 27 lat oraz ubiega się o wsparcie w kwocie nie przekraczającej  80 000 zł., jego wielkość może wynosić do 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku wspólników spółki cywilnej kryterium wieku powinno być spełnione przez każdego wspólnika.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: poig.parp.gov.pl/index/index/744