Okres realizacji projektu potrwa od 1 kwietnia 2013r. do 31 marca 2014r. Projekt jest skierowany do pracowników, właścicieli, współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), do zastosowań w gospodarstwach domowych, w tym kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. Udział w projekcie jest bezpłatny, objęty pomocą publiczną dla przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis.