Porządek obrad:

1. Otwarcie VII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta.

5. Zgłaszanie interpelacji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

7. Informacja Prezydenta Miasta.

8. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w 2012 roku oraz aktów prawa miejscowego.

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok – absolutorium

– sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2012 rok

– sprawozdanie finansowe miasta,

– informacja o stanie mienia komunalnego miasta,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

– referat komisji skarbu,

– stanowisko komisji rewizyjnej,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– wystąpienia klubowe,

– dyskusja,

–  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2012 rok,

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

11. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

12. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie sposobu wykorzystania dotacji celowej dla losowo wybranych dwóch zarządów osiedli i sołectw.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie obrad sesji.