Celem spotkania, moderowanego przez przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza z Cieszyna – polskiego partnera projektu, było wywołanie dyskusji na temat szeroko rozumianej gospodarki w miastach uczestniczących w projekcie oraz wskazanie możliwości realizacji partnerskich przedsięwzięć w tym obszarze.

Spotkanie w Karwinie podzielone zostało na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej zapoznano przybyłych z założeniami realizowanego projektu oraz zaprezentowano działalność Instytutu EuroSchola z Trzyńca (RCZ), który oprócz działalności szkoleniowo-doradczej pełni także rolę Inkubatora Przedsiębiorczości. Po serii pytań dotyczących działalności tej instytucji rozpoczęła się druga, praktyczna część spotkania, która prowadzona była w formie warsztatów. Uczestnicy spotkania podzieleni zostali na dwie polsko-czeskie grupy, w których dyskutowano o sytuacji społeczno-gospodarczej naszego regionu. Celem tego warsztatu, było zwrócenie uwagi jego uczestnikom (przedsiębiorcom, przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawicielom samorządów) na sytuację społeczno-gospodarczą naszego przygranicznego regionu. Uczestnicy spotkania wypracowywali propozycje przedsięwzięć i kierunki transgranicznych działań wspierających szeroko rozumianą gospodarkę na polsko-czeskim pograniczu.