W minionym roku miasto osiągnęło dodatni wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości prawie 7 milionów złotych na skutek zgromadzenia dochodów budżetowych w wysokości 359 milionów złotych i wydatkowania środków publicznych w kwocie 352 milionów złotych. Nie było zatem konieczności zaciągania kredytu komercyjnego planowanego na etapie uchwalania budżetu. Na realizację zadań własnych miasta zaangażowano przychody wewnętrzne, czyli środki zgromadzone z lat ubiegłych w wysokości 108 milionów złotych.

– Największy udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów mają dochody własne, to jest 52 procent, głównie z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym oraz podatków i opłat lokalnych. Znaczący udział ma także subwencja, stanowiąca 28 procent ogólnych dochodów, która w głównej mierze związana jest z finansowaniem zadań oświatowych w naszym mieście. Następnie, dotacje i środki – 20 procent, związane przede wszystkim z realizacją projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych oraz dofinansowaniem przez budżet państwa realizacji zadań własnych oraz sfinansowaniem zadań zleconych miastu – wyjaśnił prezydent miasta Marian Janecki.

Dochody budżetowe osiągnęły poziom ponad 359 milionów złotych, co oznacza, że plan został zrealizowany w 106 procentach. Osiągnięto w ten sposób ponad 19 milionów złotych ponadplanowych dochodów, co głównie wiąże się z uzyskaniem zewnętrznych środków na realizację budowy Drogi Głównej Południowej, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz uzyskanymi odsetkami bankowymi będącymi wynikiem systematycznego lokowania wolnych środków pieniężnych.

– Wydatki miasta zrealizowane zostały w 94 procentach, przy czym wydatki bieżące wykonano w 95 procentach, a wydatki o charakterze majątkowym w 93 procentach przyjętego planu. Niewykorzystane 6 procent planowanego limitu wydatków, stanowiące prawie 21 milionów złotych, to pozostałości środków głównie w wyniku oszczędności w sferze gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska, oświaty i wychowania, transportu i łączności, pomocy społecznej oraz administracji publicznej – tłumaczył prezydent.

W 2012 roku największe strumienie środków budżetowych były przeznaczone na zadania z zakresu:

– oświaty i wychowania ponad 132 miliony złotych, to jest38% wydatków ogółem,

– ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej ponad 48 milionów złotych, to jest 14% wydatków ogółem,

– gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska ponad 47 milionów złotych, to jest 14% wydatków ogółem,

– transportu i łączności ponad 47 milionów złotych, to jest 13% wydatków ogółem,

– administracji publicznej ponad 29 milionów złotych, to jest 8% wydatków ogółem,

– kultury i kultury fizycznej ponad 23 miliony złotych, to jest 7% wydatków ogółem,

-pozostałe 23 miliony, to jest 7% wydatków ogółem.

Radni podjęli też pozostałe uchwały. Nie udało się natomiast wybrać wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Kandydatura Romana Foksowicza nie uzyskała wymaganej liczby głosów. W głosowaniu tajnym oddano 19 ważnych głosów, z czego 11 przeciw.