Ostatnie, trzecie spotkanie tematyczne dotyczące bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia, odbyło się w poniedziałek 27 maja w czeskim Hawierzowie.

Spotkanie to skupiło liczne, polsko-czeskie grono przedstawicieli służb mundurowych (policji, straży miejskiej, straży pożarnej, służby więziennej), pracowników pionów obrony z zakładów pracy, przedstawicieli służby zdrowia, sanepidu, szkół i samorządów.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie realizowanych w tym temacie przedsięwzięć oraz nawiązania i utrwalenia istniejącej współpracy pomiędzy instytucjami z polskiej i czeskiej strony granicy.

W pierwszej części spotkania w ramach prezentacji dobrych praktyk zaprezentowano projekt z obszaru Euroregionu Silesia. Daria Kordaczyńska – dyrektor Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Olzy, przedstawiła przedsięwzięcie realizowane w szerokim polsko-czeskim partnerstwie (7 gmin polskich i 5 gmin czeskich) dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w dorzeczu Górnej Olzy. Gminy uczestniczące w tym projekcie m.in. zakupiły systemy alarmowe, stacje meteorologiczne, centrale alarmowe, zmodernizowały istniejące systemy alarmowe, zorganizowały tematyczne szkolenia oraz festyny strażackie. Zaprezentowany projekt obejmuje swym zasięgiem 525 km 2 po stronie polskiej. W 2010 roku system ten z powodzeniem sprawdził się w Raciborzu, kiedy to podczas zagrożenia powodziowego dzięki wykorzystaniu systemu z powodzeniem przeprowadzono sprawną ewakuację.

W drugiej części spotkania, w  trakcie prowadzonych warsztatów uczestnicy spotkania wskazywali  obszary, które w ich przekonaniu warte są wsparcia działaniami projektowymi w transgranicznym partnerstwie, pojawiły się też pomysły na wspólne projekty w aspekcie nowego okresu programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Temat bezpieczeństwa, w szerokim tego słowa znaczeniu, jest szczególnie ważny przede wszystkim w aspekcie lokalnym, ale ma też swój regionalny i transgraniczny wymiar. W dobie otwartych granic coraz chętniej i częściej  wybieramy się do kraju sąsiada, w celach zawodowych, komercyjnych itp., stąd niezwykle ważnym jest  wspólne podejście do tematów bezpieczeństwa publicznego na obszarach przygranicznych.