Podczas VIII sesji nadzwyczajnej Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój śp. prof. Lechowi Kaczyńskiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Sesja ta została zwołana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnoty Samorządowej, a uchwałę przyjęto przy 12 głosach za i 5 wstrzymujących się.

Z kolei uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój prof. Jerzemu Buzkowi znalazła się w porządku obrad IX sesji nadzwyczajnej, o zwołanie której wnioskowali radni klubu Platformy Obywatelskiej. Podczas posiedzenia wnioskodawcy złożyli wniosek o zmianę porządku obrad i wycofanie projektu uchwały. Za zmianą porządku obrad głosowało 5 radnych, 4 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Wniosek nie został zatem przyjęty, ponieważ do zmiany porządku potrzebna była liczba 12 głosów za. Uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój prof. Jerzemu Buzkowi poddano pod głosowanie, a za jej przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, natomiast 4 wstrzymało się od głosu.

X sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek prezydenta miasta. Podczas tego posiedzenia radni przegłosowali uchwały w sprawach: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2013 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.