Celem zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie mobilności i wymiany osób pracujących z młodzieżą w celu promowania nabywania nowych umiejętności i kompetencji, aby wzbogacić ich profil jako osób pracujących z młodzieżą. Działanie to nie tylko promuje wśród osób pracujących z młodzieżą długoterminowe doświadczenia z zakresu transnarodowego uczenia się, ale również ma wzmocnić potencjał organizacji zaangażowanych w projekt, które będą korzystały z tego doświadczenia i nowej perspektywy, jaką wniosą osoby pracujące z młodzieżą z innego środowiska. Jednocześnie niniejsze zaproszenie pobudzi tworzenie sieci kontaktów wśród organizacji młodzieżowych w Europie i przyczyni się do realizacji priorytetowego założenia politycznego, jakim jest wspieranie, uznanie i profesjonalizacja pracy z młodzieżą jako przekrojowego narzędzia politycznego w Europie.

Wnioski składają organizacje nienastawione na zysk:

  • organizacje pozarządowe (NGO),
  • organizacje prowadzące działalność w dziedzinie pracy z młodzieżą na szczeblu europejskim (ENGO), skupiające organizacje członkowskie z co najmniej ośmiu  państw programu „Młodzież w działaniu",
  • organy publiczne na szczeblu regionalnym lub lokalnym. Projekt musi obejmować działania nienastawione na zysk oraz dotyczyć problematyki młodzieży i edukacji pozaformalnej.

Rozpoczęcie projektów musi nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 1 lipca 2014 r.

Czas trwania projektów wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Czas trwania mobilności wynosi minimalnie 2 miesiące i maksymalnie 6 miesięcy.

Termin składania wniosków: 10 września 2013 r.

Więcej informacji na stronie www.brws.silesia-region.pl