W ramach w/w Działania  przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym, organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR, natomiast kwota dofinansowania nie może być niższa niż 20 000 złotych.

Dofinansowanie mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: poig.parp.gov.pl/index/more/33328