O pożyczkę mogą się ubiegać następujące podmioty:

– Spółdzielnie pracy;

– Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;

– Spółdzielnie socjalne;

– Organizacje pozarządowe;

– Kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

– Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe, będące

spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W/w podmioty musza spełnić dodatkowo następujące warunki:

– prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku),

– być mikro lub małym przedsiębiorcą czyli zatrudniać od 1 do 50 osób w działalności

gospodarczej, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym

bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów EUR,

– nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne,

– przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczka może być przeznaczona na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia. Pożyczka może być przeznaczona m.in. na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych   i inwestycyjnych. Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą                                     

działalnością gospodarczą PES.

Przykładowo pożyczka może być przeznaczona na:

– remont pomieszczeń;

– naprawę/ przygotowanie urządzeń do pracy;

– zakup urządzeń, maszyn, narzędzi, wyposażenia, oprogramowania, itp.

– zatrudnienie personelu / przygotowanie personelu do pracy (szkolenie);

– promocja nowych usług;

– działalność operacyjna związana z nowym przedsięwzięciem

Oferta pożyczki:

Pożyczki są udzielane maksymalnie do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia),  na okres do 60 miesięcy

– maksymalny okres karencji w spłacie kapitału finansowania jest przewidziany do 6 miesięcy i jest on wliczony w okres kredytowania.

– oprocentowanie pożyczki wynosi od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% i 1,75%).

Oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% w skali

roku) przysługuje:

– spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły

przychody niższe niż 100 000 zł

– podmiotom, w których nie mniej niż 50% pracowników pochodzi z grup: bezdomnych,

uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym); osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– podmiotom przeznaczającym co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej                         na działalność pożytku publicznego.

Więcej informacji na temat funduszu można uzyskać pod następującymi adresami:

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE)

ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa

tel. 22 636 07 40

Aleksandra Muzińska,

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)

ul. Szpitalna 6 lok. 2/5, 00-031 Warszawa

tel. 22 537 02 00-02

Natalia Grzywalska, ngrzywalska@fise.org.pl

Przemysław Kozak, pkozak@fise.org.pl

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP)

ul. Malborska 65, 30-646 Kraków

tel. 12 655 10 17

Anna Bulka, anna@spoldzielnie.org.pl

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji można uzyskać w Inkubatorze Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego – Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrzosowa 12 a, tel. 32 4719555.