Celem działania jest wsparcie mobilności i wymiany osób pracujących z młodzieżą, które przyczynią się do nabywania nowych umiejętność i  kompetencji m.in. zawodowych, językowych i międzykulturowych. Dodatkowym walorem uczestniczenia w programie jest wzmocnienie potencjału organizacji zaangażowanych w projekt.

Wnioski mogą składać nienastawione na zysk:

– organizacje pozarządowe,

– organizacje prowadzące działalność w dziedzinie pracy z młodzieżą na szczeblu europejskim (ENGO), skupiające organizacje członkowskie z co najmniej (8) państw programu „Młodzież w działaniu”,

– organy publiczne na szczeblu regionalnym lub lokalnym.

Projekt musi obejmować działania nienastawione na zysk oraz dotyczyć problematyki młodzież i edukacji pozaformalnej. Zarówno indywidualni uczestnicy, kierowani do projektu przez organizację, jak i sama organizacja aplikująca o środki muszą posiadać minimum 2 lata udokumentowanego właściwego doświadczenia zawodowego w dziedzinie pracy                    z młodzieżą.

Projekty powinny być oparte na silnym partnerstwie między dwoma podmiotami z dwóch różnych państw programu, w tym co najmniej jedno z państw członkowskich UE, działającymi odpowiednio jako organizacja wysyłająca i organizacja przyjmująca osobę lub osoby pracujące z młodzieżą zaangażowane w projekt.

Jeden z dwóch partnerów pełni rolę organizacji koordynującej i reprezentującej projekt wobec Agencji Wykonawczej programu „Młodzież w działaniu”.

Realizacja projektów musi nastąpić w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2014r.

Czas trwania mobilności wynosi minimalnie 2 miesiące i maksymalnie 6 miesięcy.

Maksymalna dotacja nie może przekroczyć 25 000 EUR.

Formularz elektroniczny wniosku dostępnym jest pod adresem:  http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Termin składnia wniosków: 10 września 2013r.