Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektów w ramach konkursu przewidziano kwotę 20 000 000,00 PLN.

Więcej informacji na stronie www.efs.wup-katowice.pl