Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

1. uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

2. uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 rok w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,

3. uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

4. uchwałę w sprawie umorzenia należności budżetowych,

5. uchwałę dotyczącą zmiany zapisów uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

6. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na działalność Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie telekomunikacji,

7. uchwałę w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 4 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015”,

8. uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr I.8.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Czesława Miłosza w Jastrzębiu-Zdroju,

9. uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2016”,

10. uchwałę w sprawie delegowania radnych Rady Miasta do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Jastrzębie-Zdrój,

11. uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,

12. uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/332/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2008 r.,

13. uchwałę w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo” w mieście Jastrzębie-Zdrój,

14. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Witczaka 4 i 5a w Jastrzębiu-Zdroju,

15. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Witczaka 5 w Jastrzębiu-Zdroju,

16. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,

17. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kilińskiego w Jastrzębiu-Zdroju,

18. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Pszczyńskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

19. uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr V.54.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Malinowej,

20. uchwałę w sprawie poparcia Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyśpieszenia prac nad oddaniem do użytku odcinka Autostrady A-1 od węzła w Świerklanach do węzła w Mszanie,

21. uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2013 r.,

22. uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2013 r.,

23. uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Staż na dobry początek”,

24. uchwałę w sprawie odtworzenia linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój – Pawłowice – Żory – Katowice,

25. uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac koncepcyjnych Projektu Subregionalnego „Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu w Jastrzębiu-Zdroju”.