Składanie wniosków do 16 września 2013r.

Fundusz Małych Grantów przeznaczony jest na dofinansowanie projektów, których głównym celem jest:

1) zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie lub

2) zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć.

Wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym wskazuje jeden z dwóch powyższych celów.

W ramach wskazanych celów wspierane będą działania w następujących obszarach:

– Rozwój działań profilaktycznych i wsparcie infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym i lokalnym (cel ogólny nr 1);

– Wsparcie podmiotów realizujących programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą ze względu na płeć (cel ogólny nr 2).

O dofinansowanie ze środków Funduszu Małych Grantów mogą ubiegać się:

a) jednostki samorządu terytorialnego;

b) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 1.5, ust.1, działające na zasadach non-profit tj., których działalność nie jest skierowana na osiągnięcie zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r., zarejestrowane na terenie Polski i działające przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu oraz koszty zarządzania

Minimalna kwota dofinansowania w ramach Funduszu Małych Grantów to 5 000 EUR, tj. 20 853 PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 EUR, tj. 208 530 PLN.

Kwoty wykazane w budżecie projektu są podane w PLN. Koszty zarządzania projektem muszą wynosić maksymalnie 10% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czas realizacji projektów i okres kwalifikowalności wydatków

Czas realizacji projektów wynosi od 12 do 18 miesięcy. Wydatki w ramach projektów są kwalifikowane od dnia podpisania umowy/porozumienia w sprawie projektu do czasu zakończenia projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r.

W uzasadnionych przypadkach termin kwalifikowalności wydatków projektu może zostać wydłużony za zgodą Operatora Programu. 3

Dofinansowanie będzie realizowane w systemie zaliczkowym w wysokości do 90% całkowitej kwoty dofinansowania na poszczególny projekt. Pozostałe 10% będzie wypłacone po zatwierdzeniu raportu końcowego.

Operator Programu zachęca Wnioskodawców do składania wniosków wspólnie z partnerem pochodzącym z Norwegii.

Więcej informacji: http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl