Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w wyniku występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 456,00 zł., o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U.2013.182 j.t).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do szkoły, lub datę wpływu
do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności: śmierć członka rodziny, ciężka choroba członka rodziny, wypadek członka rodziny, znaczna szkoda materialna spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołową.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

<media 9971>Regulamin</media>

<media 9972>Wniosek o stypendium, zasiłek</media>