Do udziału w projekcie zapraszamy osoby i uprawnione podmioty zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej, przystąpieniem do spółdzielni socjalnej lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej.

Potencjalni uczestnicy/uczestniczki, ubiegający/e się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie muszą spełniać łącznie poniżej wskazane kryteria formalne:

·           Osoby pozostające bez zatrudnienia,

·           Osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej,

·           Osoby zamieszkujące teren Subregionu Zachodniego województwa śląskiego: powiat ziemski raciborski, powiat ziemski rybnicki, powiat ziemski wodzisławski, miasto Jastrzębie – Zdrój, miasto Rybnik, miasto Żory (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Rekrutacja rozpocznie się w dniu 26 sierpnia 2013r. i będzie trwała do 16 września 2013 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można złożyć w godzinach od 9.00 do 15.00:

1.       Osobiście w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, Osiedle Sikorskiego 52 lub w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, ul. Kościuszki 22 – decyduje data wpływu do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych lub Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,

2.       Pocztą lub kurierem z dopiskiem „Spółdzielnia Socjalna” na wyżej wymienione adresy.
W przypadku wysłania drogą pocztową lub kurierem decyduje data nadania przesyłki.

Wzory dokumentów zgłoszeniowych (w tym Regulaminu rekrutacji i Formularza rekrutacyjnego) dostępne są w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach, Os. Sikorskiego 52, w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, ul. Kościuszki 22 oraz na stronach: www.cop.zory.pl i www.cris.org.pl.

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

·       Blok doradczo-szkoleniowy:

–  Indywidualne doradztwo specjalistyczne, w tym psychologiczne i zawodowe,             

– Program szkoleniowy, umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia
i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej,

– Szkolenia zawodowe.

·       Wsparcie finansowe – 15 jednorazowych dotacji na rozwój działalności w formie spółdzielni socjalnych.

·       Podstawowe wsparcie pomostowe (dla trzech spółdzielni socjalnych) – wsparcie pomostowe
w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  połączone z doradztwem, szkoleniami oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

·       Przedłużone wsparcie pomostowe (dla trzech spółdzielni socjalnych) – wsparcie pomostowe udzielane po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego  nie dłużej niż do 12 miesięcy  od dnia zawarcia, połączone z doradztwem, szkoleniami oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

Dla zainteresowanych udziałem w projekcie zorganizowane zostaną spotkania informacyjne,
w trakcie których wszyscy zainteresowani  zostaną zapoznani z procedurami rekrutacyjnymi.
W trakcie spotkań będzie można przedstawić wstępne pomysły na spółdzielnie socjalne.

Informacje o terminach i miejscach spotkań zamieszczone zostaną na stronach internetowych: www.cop.zory.pl oraz www.cris.org.pl.

Informacje o naborze można uzyskać także pod numerem telefonu: 32 43-55-111 oraz pisząc na adres e-mail: janina.skarbek@cop.zory.pl

Piotr Masłowski – Prezes CRIS
Adrian Fojcik – Dyrektor ŻCOP
Zapraszamy do udziału w projekcie!