Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA prowadzi od marca br. fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce (ESFundusz.pl). Projekt ma na celu dostarczenie m.in. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą, czego efektem ma być wzrost przychodów lub zatrudnienia.

Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” POKL. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjent Systemowy projektu realizowanego wspólnie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Rozwoju Regionalnego wybrał w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA na Pośrednika Finansowego.

W ramach prowadzonego projektu na obszarze całego kraju udzielonych zostanie co najmniej 251 preferencyjnych pożyczek (pomoc publiczna) na łączną kwotę 25 176 072 zł oraz świadczone będą usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów ekonomii społecznej.

Środki są dystrybuowane w podziale na pięć makroregionów:

§ Makroregion 1: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie – 6 026 217,50 zł

§ Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 2 804 896,04 zł

§ Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie – 6 024 011,71 zł

§ Makroregion 4: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – 4 515 529,54 zł

§ Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie – 5 805 417,04 zł

W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015r.

Ponadto podmioty ekonomii społecznej korzystające z pożyczek udzielonych przez TISE będą mogły skorzystać z komponentu bezpłatnego doradztwa w ramach wspólnie określonych potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Organizacje zainteresowane ofertą programu pilotażowego lub konkretnych projektów proszone są  o kontakt:

 

TISE SAESFundusz.ple-mail: pes@tise.pl, tise@tise.plul. Okopowa 5601-042 WarszawaTel. 22 119 17 11