Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. „małych grantów”.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 14.08.2013 r. wpłynęła oferta z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” z siedzibą  przy ulicy Wyzwolenia 124; 44-337 Jastrzębie-Zdrój na realizację zadania publicznego pn. „Bezdomność zwierząt i jej konsekwencje”.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od 20.08.2013 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

formularz uwag

oferta