Sesja została zwołana na wniosek prezydenta miasta. Pilne obrady wynikały z konieczności dokonania zmian w budżecie miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej, umożliwiających złożenie i przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „Baw się i ucz” oraz „Uczymy się języka przez zabawę”. Projekty polegają na modernizacji i budowie placów zabaw w Parku Zdrojowym i realizowane są w partnerstwie z miastami Karwina i Hawierzów. Wnioski należy złożyć do 6 września. Ponadto konieczne było wprowadzenie do budżetu 2013 roku środków finansowych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w zakresie dofinansowania przez JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” zadania „remont ulicy Węglowej” z tytułu szkód górniczych.

Do porządku obrad wprowadzono też projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Jastrzębie-Zdrój do realizacji projektu partnerskiego „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku zwrócił się do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z propozycją wspólnej aplikacji o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś. Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach projektu przewidziano objąć wsparciem 30 gospodarstw domowych oraz utworzyć/zmodernizować 5 punktów dostępu do Internetu. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Ze względu na poziom dofinansowania projektów w ramach PO IG, który wynosi 100 % wartości kosztów kwalifikowanych, Jednostki Samorządu Terytorialnego biorące w nim udział nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jego realizacją. 23 sierpnia do jastrzębskiego magistratu  wpłynęła informacja o przyznanym dofinansowaniu dla projektu.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez radnych.