Cieszę się, że w ramach Programu realizowane są projekty, które wprawdzie nie są tak widoczne, jak projekty infrastrukturalne, ale mają nieoceniony wpływ na dynamiczny rozwój społeczeństwa naszego regionu. Jednocześnie gratuluję Gminie Jastrzębie-Zdrój realizacji w ramach Programu aż jedenastu projektów o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 196 milionów złotych. Życzę dalszych sukcesów i skutecznego ubiegania się o dofinansowanie w nowym okresie programowania – napisała dyrektor Małgorzata Staś w liście skierowanym do prezydenta miasta Mariana Janeckiego.

Wykorzystanie technologii światłowodowej jest obecnie najszybszym i najpewniejszym sposobem przesyłu informacji i umożliwia budowę sieci następnej generacji (NGN – Next Generation Network), w których, oprócz danych, przesyłane mogą być także dźwięk i obraz.

Wybudowana sieć składa się z dwóch części. Pierwsza jest przeznaczona na potrzeby własne miasta i administracji, druga – na dzierżawę przez operatorów komercyjnych.

W ramach wykorzystania części sieci przeznaczonej na potrzeby własne będzie można wykonać połączenia Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego, a także jednostek organizacyjnych miasta – łącznie 60 lokalizacji – co przyczyni się do poprawy warunków zarządzania i bezpieczeństwa informacji. Takie bezpieczne i szybkie połączenie będzie też możliwe pomiędzy zlokalizowanym w budynku magistratu Centrum Zarządzania Kryzysowego i mieszczącym się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Oprócz tego w jednostkach organizacyjnych powstała możliwość wybudowania telefonii internetowej VoIP.

Sieć światłowodowa pozwoli na budowę bądź rozbudowę systemów sterowania ruchem drogowym oraz inteligentnego oświetlenia, monitoringu miejskiego, a także punktów publicznego dostępu do Internetu w postaci tzw. hot spotów – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Wykorzystanie części operatorskiej będzie polegało na dzierżawie światłowodów oraz mikrorur pod montaż światłowodów dla operatorów komercyjnych, którzy za ich pomocą będą mogli budować sieci dostępowe i świadczyć usługi dla mieszkańców na lepszym poziomie i na większym obszarze niż dotychczas. Liczymy, że poprawa warunków gospodarowania przyczyni się do zwiększenia konkurencji na rynku oraz poszerzenia oferty dla mieszkańców naszego miasta.

W ramach konsorcjum wybudowaliśmy sieć w technologii światłowodowej, dzięki której dostęp do Internetu, dla większości mieszkańców i biznesu, będzie o wiele szybszy. Sieć docelowo umożliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi i innymi instytucjami publicznymi. Wybudowana sieć charakteryzuje się dużą przepustowością (połączenia 10 Gigabit Ethernet) oraz niezawodnością. Pozwala to na bardziej komfortowe korzystanie z Internetu, łącznie z oglądaniem telewizji w technologii HD. To inwestycja, która niewątpliwie przyniesie wiele korzyści całemu miastu – przyznają Tomasz Stokowiec, Dyrektor Rynku i Andrzej Zając, Dyrektor Sprzedaży w Integrated Solutions.

W związku z ograniczeniami nakładanymi przez wymagania i przepisy unijne, dostęp do bezpłatnego Internetu może być świadczony przez miasto jedynie w bardzo ograniczonym zakresie (np. na wyznaczonych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych miasta, takich jak: Gminne Centrum Informacji, biblioteki, szkoły oraz poprzez publiczne punkty dostępu do Internetu, w których dodatkowo należy stosować ograniczenia oferowanego pasma i dostępnej treści). Świadczenie przez samorząd terytorialny usług dostępu do sieci Internet nie może zaburzać warunków konkurencyjności na lokalnym rynku telekomunikacyjnym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 16,2 mln zł

Wartość dofinansowania: 10,7 mln zł

Przedsięwzięcie realizowało konsorcjum firm: Integrated Solutions Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A. i RCI Sp. z o.o.