Celem Programu jest dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiębiorców, prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.:
a) racjonalizację zużycia energii elektrycznej
b) racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu
c)  modernizację procesów przemysłowych
d) wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością

W ramach XII Konkursu przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki, w wysokości do 100 000 000,00 zł

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 03.10.2013 r. do 04.11.2013 r. Wnioski należy składać:

1. w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – jedynie w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie.

2.  w innym przypadku w wersji papierowej wygenerowanej przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie w kancelarii NFOŚiGW, w godzinach 7.30 – 15.30 (decyduje data wpływu do NFOŚiGW).
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.nfosigw.gov.pl