Porządek obrad:

1. Otwarcie XV sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołów z X, XI, XII, XIII i XIV sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r.

8. Sprawozdanie z działalności fundacji oraz spółek z udziałem miasta.

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

10. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.