Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t. z późn. zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty”.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 23 września 2013 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zakup karmy służącej do dokarmiania saren na terenie obwodu łowieckiego nr 171 mieszczącego się w granicach Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Ofertę złożyło Koło Łowieckie „Odra” Rybnik siedzibą przy ul. Rydułtowskiej 65, 44-314 Radlin.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 25.09.2013 r. do 1.10.2013 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.