O swojej pracy opowiedzieli prezesi: Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.

W czasie powiedzenia 26 września radni mieli też do rozpatrzenia kilkanaście projektów uchwał. Przegłosowane zostały uchwały w sprawach: zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta, zmiany budżetu na 2013 rok i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Akceptację większości radnych zyskała też uchwała w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta, a także w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej w czasie trwania imprez organizowanych na terenie Parku Zdrojowego, w miejscach wyznaczonych przez organizatora lub współorganizatorów tych imprez. Oprócz tego Rada Miasta przegłosowała uchwały w sprawach: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nadania oraz zniesienia nazw ulic oraz pakiet uchwał gruntowych.

Pod obrady wrześniowej sesji trafiła również uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Niezależnej Inicjatywy Mieszkańców w sprawie nienależytego wypełniania obowiązków przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Tę Rada Miasta uznała za niezasadną.

Prezydent miasta przypomniał, że w latach 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, Rada Miasta podjęła 1044 uchwały. Nawet ewentualne przyjęcie, że obecnie nieprawomocne wyroki Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego miałyby się ostatecznie ostać, stanowiłoby to zaledwie 0,38% wszystkich podjętych w tym czasie uchwał. – Wyroki nieprawomocne, od których wniesiono skuteczne środki odwoławcze, nie mogą przesądzać o zgodności bądź niezgodności z prawem podjętych przez Radę Miasta uchwał. Przykładem jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzający nieważność uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1. Na skutek wniesionej przez Radę Miasta skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok i oddalił skargę Prokuratora Okręgowego. Tym samym, wbrew wcześniejszemu stanowisku WSA, NSA uznał zaskarżoną uchwałę za zgodną z prawem. Skarżący, zarzucając prezydentowi miasta nienależyte wypełnianie obowiązków, sam zaniechał należytego zbadania spraw, na które się powołuje – podkreślił prezydent miasta Marian Janecki.

Większości głosów radnych nie uzyskał projekt uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do wprowadzenia „budżetu  partycypacyjnego” w projekcie budżetu na 2014 r. oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się herbem miasta Jastrzębie-Zdrój w gazetce reklamowej o nazwie: „Kurier Ogłoszeniowy Miasta Jastrzębie-Zdrój” przez Adam Cieślak MYWAY.