W szkoleniu mogą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej itp.) z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego.

Zakres tematyczny:

·         Podstawy prawne działalności

·         Działalność statutowa organizacji pozarządowych

·         Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego

·         Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą

·         Sankcje za niezgłoszenie działalności gospodarczej

·         Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – podstawy prawne jej prowadzenia przez organizacje pozarządowe

·         Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych – podstawy prawne obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych

·         Osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości

·         Polityka rachunkowości

·         Sprawozdawczość finansowa

·         Podatki w organizacji pozarządowej

·         Archiwizacja i przechowywanie dokumentów

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać formularz zgłoszeniowy mailem na adres: dorota.honisz@cris.org.pl lub faksem na numer telefonu: 32 739 55 12 wew. 106. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października 2013 r.