Termin składania wniosków do kolejnej, V edycji programu upływa

18 października 2013 r.

Co trzeba spełnić, aby otrzymać stypendium?

Wszystkie kryteria obowiązkowe:

 • uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej;
 • stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;
 • średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych z zakresu nauk matematyczno–przyrodniczych uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki w wysokości co najmniej 5,00;
 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki w wysokości co najmniej 4,20;
 • średni miesięczny dochód netto w rodzinie ucznia za 2012 rok w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1078 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1246 zł;

Przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 • w okresie trzech lat szkolnych, poprzedzających rok szkolny 2013/2014, uczennica/uczeń uzyskała/uzyskał tytuł laureata lub finalisty: 
      – w konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub 
      – w olimpiadzie/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 z późn. zm.);
 • uczennica/uczeń uzyskała/uzyskał co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o przyznanie stypendium?

Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 16 września do 18 października 2013 r.:

 • w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; 
 • w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,
  ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
 • w kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,
  ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa;
 • lub wysłać na jeden ze wskazanych powyżej adresów.

Uwaga! Decyduje data wpływu do jednej z ww. instytucji.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są na:

 www.efs-stypendia.slaskie.pl/pl/artykul/dokumenty_2013/2014/1375880418/0/13