Wykonanie wyborów powierza się Komisjom wyborczym powołanym w szkołach i organizacjach.

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII.165.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011r., radnym Młodzieżowej Rady Miasta może być osoba, która:

– jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej w Jastrzębiu-Zdroju,

– ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 18 lat w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory,

– cieszy się dobrą opinią w środowisku szkolnym.

Szczegółowe informacje