Przyjęty przez Radę Miasta projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych zakłada wzrost stawek podatku na 2014 rok o 0,9 %, tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przyjęte stawki są niższe od stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów w efekcie czego wpływy do budżetu, jakie można byłoby uzyskać przyjmując stawki maksymalne, będą mniejsze o 556 tys. zł. Przyjęcie podwyższonych stawek pozwoli na planowanie wzrostu dochodów z tytułu tego podatku o około 9 tys. zł. Podatkiem od środków transportowych objęte są obecnie 654 pojazdy.

Także o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wzrosną stawki podatków od nieruchomości. Nowe stawki pozwolą na planowanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 273 tys. zł większych niż przy obecnych stawkach. Proponowane stawki są niższe od stawek maksymalnych, ogłoszonych przez Ministra Finansów, w efekcie czego wpływy do budżetu, jakie można byłoby uzyskać przyjmując stawki maksymalne, będą mniejsze o 2 989 tys. zł.

Rada Miasta podtrzymała także roczną opłatę za posiadanie psa na wysokości 60 zł od zwierzaka.

Opłata ta powinna zostać wniesiona przez właściciela czworonoga bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku wniesienia opłaty w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku wniesienia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej wniesienia. Od opłaty na okres 12 miesięcy zwolnione są osoby, które nabyły psy ze schroniska dla bezdomnych psów prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. Przewidywane wpływy z tej opłaty w 2014 roku to ok. 62 tys. zł. Na niezmienionym poziomie pozostają także stawki dziennej opłaty targowej. Wprowadzono jednak jedną opłatę dodatkową – opłatę za sprzedaż artykułów antykwarycznych podczas „giełdy staroci”, która od nowego roku wynosi 4 zł.

Podczas sesji radni przyjęli też uchwały w sprawach:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,

– określenia zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

– określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2013,

– parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”,

– wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej,

– uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych bez obowiązku dokonywania dopłat,

– wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój prawa własności nieruchomości gruntowych,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy Al. Jana Pawła II,

– wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej i osoby fizycznej prawa użytkowania wieczystego,

– wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowych,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiącej dawne koryto Jastrzębianki,

– rozpatrzenia skargi Niezależnej Inicjatywy Mieszkańców sprawie nienależytego wypełniania obowiązków przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Z porządku obrad wycofane zostały projekty uchwał w sprawach: poparcia wspólnego stanowiska Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego, Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Rybnickiego oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana w sprawie Autostrady A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki, a także w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo” w mieście Jastrzębie-Zdrój.

Radni nie podjęli uchwał w sprawach:

-wyrażenia zgody na posługiwanie się herbem miasta Jastrzębie-Zdrój przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o.,

– połączenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego z Miejskim Zarządem Nieruchomości,

– zobowiązania Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do wprowadzenia „budżetu partycypacyjnego” projektu budżetu na 2015 rok.