Program określa  zasady i formy współpracy w wymiarze finansowym oraz pozafinansowym, terminy i obszary, w których zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert wraz z ogólną kwotą zaplanowaną na ich realizację. W programie zawarto zasady powoływania i działania komisji konkursowych opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert.