Ponadto organizacje muszą znaleźć się w elektronicznym wykazie organizacji pożytku publicznego, prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na ministerialną listę również zostaną wpisane te organizacje, które już posiadają status OPP i wypełniają corocznie obowiązki sprawozdawcze w ustawowym terminie.

Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie określa, że organizacją pożytku publicznego może stać się tylko ten podmiot, który przez okres co najmniej dwóch lat prowadził działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy odbiorców. Ponadto organizacja musi spełnić szereg innych warunków, które wskazane są w art. 20, 21 i 22 w/w Ustawy.