Porządek obrad:

1. Otwarcie XVII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.

5. Zgłaszanie interpelacji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

7. Informacja Prezydenta Miasta.

8. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w III kwartale 2013r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

10. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie rozliczenia dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Policji za rok 2012.

13. Zakończenie obrad sesji.