Do prezydium Rady dołączył Damian Gałuszka (Wspólnota Samorządowa). W głosowaniu tajnym uzyskał on 14 głosów poparcia, natomiast jego kontrkandydat Franciszek Franek (Platforma Obywatelska) zdobył 6 głosów. Tym samym Damian Gałuszka został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miasta.

Podczas posiedzenia podjęte zostały uchwały w sprawach:

– przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój  do roku 2020”,

-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,

– ustalenia obowiązujących w 2014 roku stawek opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia,

– zmiany regulaminu programu „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,

– zmiany nazwy ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój,

– zmian w składzie Komisji Rady Miasta,

– zmian w składzie Komisji Rady Miasta,

– zmian w składzie Komisji Rady Miasta,

– diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,

– określenia zasad przyznawania dofinansowania do zadań Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji społecznej na rok 2014,

– wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Jastrzębie-Zdrój położonych przy ulicy Rybnickiej oraz w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie-Zdrój,

– określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Jastrzębie – Zdrój na rok 2013,

– przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie- Zdrój,

– Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta,

– stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój zlokalizowanej przy ul. Staszica,

– upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju do udziału w pracach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów.

Radni nie przyjęli uchwał w sprawach:

– diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,

– nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo” w mieście Jastrzębie-Zdrój.