Porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Zgłaszanie interpelacji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

5. Informacja Prezydenta Miasta.

6. Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2014.

– wystąpienie Prezydenta Miasta,

– opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– stanowisko Komisji Skarbu,

– wystąpienia klubów radnych,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

– podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

8. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.